Reklama

Regulamin płatności i rezygnacji z usługi § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin"), dostępny pod adresem http://wallparadise.pl/regt.pdf określa zasady i modele płatności oraz warunki rezygnacji z usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach serwisów internetowych. Pozostałe warunki korzystania z Serwisów oraz oznaczenie podmiotów administrujących Serwisami i świadczących usługi w ramach Serwisów określają regulaminy Serwisów (dalej: „Regulaminy Serwisów"). 2. Regulamin stanowi integralną część Regulaminów Serwisów. 3. Ilekroć w Regulaminie użyte sformułowania rozpoczynają się wielką literą należy je rozumieć tak, jak zostały zdefiniowane w Regulaminach Serwisów, chyba, że Regulamin zawiera definicję odmienną. § 2. Odpłatność za usługę 1. Usługi realizowane w ramach Serwisów są płatne na warunkach przewidzianych w w Regulaminie oraz Regulaminach Serwisów. 2. Opłaty za usługi, o których mowa w pkt 1 powyżej, pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta pre-paid Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę pre-Paid) 3. Opłaty za usługi, o których mowa w pkt 1 powyżej, dokonywane są przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora. 4. Dla usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, przewidziane są następujące modele płatności: A. SMS MT WALL (numer 60555): Dostęp WALL 1.1 Zamówienie dostępu do usługi w ramach modelu SMS MT WALL dokonywane jest poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS o treści START WALL, na numer 60555, lub poprzez wprowadzenie numeru telefonu komórkowego Użytkownika w odpowiednim formularzu internetowym Serwisu. Zamówienie dostępu do usługi poprzez formularz internetowy jest bezpłatne, natomiast poprzez SMS skutkuje obciążeniem Użytkownika opłatą aktywacyjną zgodną z cennikiem danego Operatora, jak za zwykły SMS. 1.2 Niezwłocznie po zamówieniu dostępu do usługi Użytkownik otrzyma kod PIN służący aktywacji usługi, który należy wprowadzić do odpowiedniego formularza na stronie Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Z chwilą aktywacji usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi na okres do momentu jej dezaktywacji, na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu. 1.3 Niezwłocznie po zamówieniu dostępu do usługi Użytkownik otrzyma SMS MT WALL potwierdzający aktywację usługi (tzw. welcome message). Od momentu aktywacji usługi do chwili jej dezaktywacji Użytkownik otrzymywał będzie dalsze SMS MT WALL, zgodnie z następującym harmonogramem: w każdy poniedziałek, środę, czwartek oraz piątek o godzinie 10.00. Wyjątek stanowi sieć t-mobile, w której od momentu aktywacji usługi do chwili jej dezaktywacji Użytkownik otrzymywał będzie dalsze SMS MT WALL, zgodnie z następującym harmonogramem: w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 10.00. 1.4 Użytkownik obciążany jest opłatą w wysokości 5 zł netto / 6,15 zł brutto za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT WALL. 1.5. Za każdą otrzymaną wiadomość SMS MT WALL Użytkownikowi przyznawany jest 1 dodatkowy dzień dostępu do usługi. 1.6 Dezaktywacji usługi można dokonać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP WALL na numer 60555. Opłata za dezaktywację usługi jest zgodna z cennikiem danego Operatora, jak za zwykły SMS. W przypadku sieci Plus dezaktywacja usługi jest bezpłatna. Dezaktywacja usługi następuje również z chwilą usunięcia bądź zablokowania konta Użytkownika w Serwisach. 1.7 Łączne opłaty z tytułu dostępu do usługi w okresie 1 miesiąca wraz z podatkami nie przekraczają kwoty 73,8 zł brutto. B. SMS MT WALLP (numer 60577): Dostęp WALLP 1.1 Zamówienie dostępu do usługi w ramach modelu SMS MT WALLP dokonywane jest poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS o treści START WALLP, na numer 60577, lub poprzez wprowadzenie numeru telefonu komórkowego Użytkownika w odpowiednim formularzu internetowym Serwisu. Zamówienie dostępu do usługi poprzez formularz internetowy jest bezpłatne, natomiast poprzez SMS skutkuje obciążeniem Użytkownika opłatą aktywacyjną zgodną z cennikiem danego Operatora, jak za zwykły SMS. 1.2 Niezwłocznie po zamówieniu dostępu do usługi Użytkownik otrzyma kod PIN służący aktywacji usługi, który należy wprowadzić do odpowiedniego formularza na stronie Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Z chwilą aktywacji usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi na okres do momentu jej dezaktywacji, na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu. 1.3 Niezwłocznie po zamówieniu dostępu do usługi Użytkownik otrzyma SMS MT WALLP potwierdzający aktywację usługi (tzw. welcome message). Od momentu aktywacji usługi do chwili jej dezaktywacji Użytkownik otrzymywał będzie dalsze SMS MT WALLP, zgodnie z następującym harmonogramem: w każdy poniedziałek, środę, czwartek oraz piątek o godzinie 18.00. Wyjątek stanowi sieć t-mobile, w której od momentu aktywacji usługi do chwili jej dezaktywacji Użytkownik otrzymywał będzie dalsze SMS MT WALLP, zgodnie z następującym harmonogramem: w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 18.00. 1.4 Użytkownik obciążany jest opłatą w wysokości 5 zł netto / 6,15 zł brutto za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT WALLP. 1.5. Za każdą otrzymaną wiadomość SMS MT WALLP Użytkownikowi przyznawany jest 1 dodatkowy dzień dostępu do usługi. 1.6 Dezaktywacji usługi można dokonać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP WALLP na numer 60577. Opłata za dezaktywację usługi jest zgodna z cennikiem danego Operatora, jak za zwykły SMS. W przypadku sieci Plus dezaktywacja usługi jest bezpłatna. Dezaktywacja usługi następuje również z chwilą usunięcia bądź zablokowania konta Użytkownika w Serwisach. 1.7 Łączne opłaty z tytułu dostępu do usługi w okresie 1 miesiąca wraz z podatkami nie przekraczają kwoty 73,8 zł brutto. C. SMS MO - płatności SMS: Metoda SMS Premium C.1. Zamówienie dostępu do usługi w ramach modelu SMS MO dokonywane jest poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS MO o treści odpowiedniej dla dedykowanego dla usługi numeru prefix, wskazanej w informacji zamieszczonej na stronie Serwisu przy zamawianiu dostępu do usługi. Zamówienie dostępu do usługi skutkuje obciążeniem Użytkownika opłatą aktywacyjną, jeszcze przed aktywacją i uzyskaniem dostępu do usługi. Numery właściwe do wysłania SMS MO, opłaty z tym związane, okres dostępu do usługi określa poniższa tabela: Numer SMS Koszt wysłania SMS Okres dost ępu do usługi 79986 9 zł netto (11,07 brutto) 7 dni Numer SMS Koszt wysłania SMS Czas dostępu do usługi 79986 9zł netto (11,07 brutto) 7 dni 91996 19zł netto (23,37 brutto) 18 dni 92596 25zł netto (30,75 brutto) 30 dni 92505 25zł netto (30,75 brutto) 30 dni C.2 Niezwłocznie po zamówieniu dostępu do usługi Użytkownik otrzyma kod PIN służący aktywacji usługi, który należy wprowadzić do odpowiedniego formularza na stronie Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Z chwilą aktywacji usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi na okres wskazany w tabeli w pkt C.1. powyżej, na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu. C.3 Każdy SMS MO użyty w okresie dostępu do usługi przedłuża dostęp do usługi o okres wskazany w tabeli w pkt C.1. powyżej, pod warunkiem wysłania go z numeru telefonu komórkowego, dla którego usługa została zamówiona i aktywowana. Okresy dostępu do usługi ulegają zsumowaniu w przypadku wysłania przez Użytkownika jednorazowo z tego samego numeru telefonu komórkowego kilku SMS MO. C.4 Dezaktywacja usługi następuje automatycznie po zakończeniu trwania usługi, o którym mowa powyżej, lub z chwilą usunięcia bądź zablokowania konta Użytkownika w Serwisach. § 3. Zakończenie korzystania z usługi 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może usunąć konto w Serwisie w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu i usługi świadczonej za jego pośrednictwem. W celu usunięcia konta należy przejść do zakładki na stronie Serwisu, kliknąć i potwierdzić akcję „Usuń konto". Usunięcie konta jest nieodwracalne i nie powoduje po stronie Użytkownika roszczenia o zwrot opłat poniesionych na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej. 2. Rezygnacja z korzystania z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w szczególności w przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, pod warunkiem dokonania notyfikacji tego faktu usługodawcy zgodnie z postanowieniami odpowiednio Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, jak również w przypadku zawieszenia lub modyfikacji lub zakończenia świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu, o ile nie zostało to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, Operatora lub z powodu siły wyższej, w tym zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych infrastruktury teleinformatycznej w oparciu, o którą działa Serwis, trwających nie dłużej niż 14 dni. 3. O modyfikacji, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi, o którym mowa w pkt 2 powyżej, jak również o wszelkich zmianach Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie na stronie Serwisu odpowiedniej informacji w tym zakresie. 4. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu z powodów, o których mowa w pkt 2 powyżej, pobrana od Użytkownika opłata za usługę podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej. W pozostałych przypadkach rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu, jak również w przypadku pozbawienia Użytkownika prawa korzystania z Serwisu przez usługodawcę na podstawie pkt 5 poniżej, Użytkownik nie nabywa prawa do zwrotu opłaty w jakiejkolwiek części. 5. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu oraz usługi świadczonej za jego pośrednictwem, blokując lub usuwając jego konto w Serwisie, jak również może ograniczyć jego dostęp do usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub Regulaminu Serwisu. Ponowna Rejestracja takiego Użytkownika w Serwisie może zostać uzależniona od uprzedniej zgody administratora Serwisu. 6. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w Serwisie w przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub Regulaminu Serwisu oraz notyfikuje ten fakt usługodawcy zgodnie z postanowieniami odpowiednio Regulaminu lub Regulaminu Serwisu i jednocześnie nie usunie konta samodzielnie, na podstawie pkt 1 powyżej. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w Serwisie również w przypadku, gdy Użytkownik zaprzestanie korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, przez okres co najmniej 2 miesięcy licząc od daty dezaktywacji usługi. Usunięcie konta jest nieodwracalne i nie powoduje po stronie Użytkownika roszczenia o zwrot opłat poniesionych na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 powyżej. 7. Niezależnie od powyższego, zakończenie korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu następuje zawsze z chwilą dezaktywacji usługi, w tym poprzez odstąpienie przez Użytkownika od umowy, której przedmiotem jest ta usługa, zgodnie z postanowieniami poniższymi. Odstąpienie od umowy zawartej z usługodawcą w ramach Serwisu stanowi rezygnację Użytkownika z korzystania z Serwisu i usługi świadczonej za jego pośrednictwem oraz uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu opłaty za usługę w zakresie objętym umową. 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z usługodawcą, której przedmiotem jest usługa świadczona w ramach Serwisu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 9. Odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 8 powyżej, następuje poprzez złożenie usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub elektronicznie na adresy usługodawcy wskazane w Regulaminie Serwisu. Oświadczenie to może zostać złożone poprzez złożenie usługodawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 10. Prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje w przypadku, gdy usługodawca wykonał usługę w pełni, za wyraźną zgodą Użytkownika. 11. Akceptując Regulamin oraz Regulamin Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi w pełni oraz potwierdza, że został poinformowany, że po wykonaniu usługi utraci prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 8 powyżej. 12. Użytkownik zobowiązany jest do świadczeń na rzecz usługodawcy z tytułu usługi świadczonej przez niego za pośrednictwem Serwisu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminu, od chwili zgodnego z Regulaminem Serwisu oraz Regulaminem zamówienia dostępu do usługi, do chwili jej dezaktywacji, chyba że nie otrzyma kodu aktywującego usługę. § 4. Postanowienia końcowe 1.Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jego treści na stronie pod adresem http://wallparadise.pl/regt.pdf 2.Regulamin może ulec zmianom. Nowy Regulamin zostanie zamieszczony przez usługodawcę na stronie, o której mowa w pkt 1 powyżej, wraz z informacją o zmianie Regulaminu, na okres 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie nowy Regulamin zacznie obowiązywać. 3.Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest on obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie usługodawcę, na piśmie lub elektronicznie na adresy wskazane w Regulaminie Serwisu, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym obowiązywanie nowego Regulaminu, pod rygorem uznania, że akceptuje nową treść Regulaminu. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisu oraz usługi świadczonej za jego pośrednictwem. 4.Zmiana listy Serwisów, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, nie stanowi zmiany Regulaminu. Regulamin Serwisów § 1. Postanowienia ogólne 1 . Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin"), dostępny pod adresem: http://wallparadise.pl/regt.pdf określa zasady korzystania z serwisów internetowych (dalej: „Serwisy"), w ramach których Usługodawca świadczy Użytkownikom odpłatną usługę polegającą na udostępnieniu dostępu do serwisu z zawartością multimedialną. 2 . Korzystanie z usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz w regulaminie płatności i rezygnacji z usługi, 3 . Serwisy przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, spełniających warunki określone w Regulaminie oraz Regulaminie Płatności i Rezygnacji. 4 . Usługodawcą usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, jest Administrator Serwisów. 5 . Usługodawca zastrzega, że pliki pobierane lub odtwarzane w ramach usługi mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa do wizerunku. Użytkownik korzystając z usługi nie nabywa jakiegokolwiek tytułu prawnego do pobieranych lub odtwarzanych materiałów. 6 . Usługodawca nie przechowuje, ani nie udostępnia żadnych plików. Serwisy mają na celu umożliwienie pobierania lub odtwarzania materiałów online hostowanych w Obsługiwanych Serwisach, po wskazaniu przez Użytkownika adresu URL do tych materiałów. Aby pobrać lub odtworzyć materiał wideo w Serwisach konieczne jest ręczne przeszukanie Obsługiwanych Serwisów przez Użytkownika, odnalezienie pliku oraz wklejenie linku URL do niego, w wyznaczonym formularzu w Serwisach. 7 . Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Serwisów żadnej innej usługi, aniżeli określona w pkt 1 powyżej, oraz nie zamieszcza w Serwisach żadnych innych treści, aniżeli informacje o materiałach wideo powszechnie dostępne w sieci Internet. 8 . Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego Serwisów podmiotom trzecim w ramach programów partnerskich, w tym w szczególności udostępnia tym podmiotom współdzielone/dedykowane zasoby numeracyjne oraz infrastrukturę łączy od Operatorów, celem umożliwienia tym podmiotom zamieszczania treści w Serwisach, w tym o charakterze landing page lub embedding, oraz świadczenia ich własnych usług. Za treści te, a także za usługi, w tym ich dostępność oraz jakość, odpowiedzialne są te podmioty trzecie, z zastrzeżeniem postanowień bezwzględnie obowiązującego prawa. 9 . Serwisy są częścią programu http://wallparadise.pl (dalej: „Program"), organizowanego przez Usługodawcę, w ramach którego Użytkownicy mają możliwość przeglądania zawartości serwisu w związku z opłatami wnoszonymi z tytułu korzystania z usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej. Uczestnictwo w Programie wymaga Rejestracji w Serwisach oraz rejestracji w Programie. 10. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób: a) Rejestracja - rejestracja w Serwisach celem zamówienia dostępu do usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, dokonywana poprzez utworzenie konta Użytkownika w Serwisach, w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego w ramach któregokolwiek z Serwisów. b) SMS - (Short Message Service) usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, dostarczana przez jednego z następujących operatorów sieci komórkowej (dalej „Operator"): (i) Orange - Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784. (ii) T-Mobile - T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391193, NIP: 5261040567, REGON: 011417295. (iii) Play - P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217207, NIP: 9512120077, REGON: 015808609. (iv) Plus - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 5271037727, REGON: 011307968. d) SMS MO - (Short Message Service Mobile Originated) SMS wysyłany przez Użytkownika, stanowiący zamówienie dostępu do usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, i jednocześnie będący podstawą jej aktywacji lub przedłużenia, z tytułu którego Użytkownik jest obciążany opłatą zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Płatności i Rezygnacji, e) SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) SMS wysyłany do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zamówienia dostępu do oraz aktywacji usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, i jednocześnie będący podstawą jej przedłużenia, z tytułu którego Użytkownik jest obciążany opłatą zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Płatności i Rezygnacji, f) Administrator Serwisów - ROS-HAN Hanna Rosiak 09-150 Czerwińsk nad Wisła, ul. Praga 20a NIP 7741915989 g) Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji, a która jest użytkownikiem telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z Operatorów, z prawem do jego użytkowania, w tym do korzystania z usług SMS MO lub SMS MT. § 2. Dostęp do Serwisów oraz wymagania techniczne 1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisów posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania Rejestracji. 2. Część zasobów Serwisów jest wyodrębniona. Dostęp do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy, którzy zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Płatności i Rezygnacji zamówili dostęp do usługi, uiścili opłatę aktywacyjną oraz aktywowali dostęp do usługi. 3 . Korzystanie z Serwisów jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań: a)system powinien być wyposażony w przeglądarkę Internet Explorer, min. wersja 7, Firefox, Google Chrome lub Opera, b)system powinien być wyposażony w oprogramowanie Adobe Flash Player oraz Java. 4 . Serwisy zostały zoptymalizowane do obsługi ww. oprogramowania przy zastosowaniu rozdzielczości 1024x480. 5 . Minimalne wymagania sprzętowe systemu teleinformatycznego Użytkownika to procesor 1GHz, 512 MB RAM. 6 . Administrator Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisów, w tym usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej. § 3. Rejestracja i dostęp do usługi 1 . Dostęp do usługi, o ktorej mowa w § 1 pkt 1 powyżej, możliwy jest po uprzedniej Rejestracji w Serwisach oraz zgodnym z Regulaminem oraz Regulaminem Płatności i Rezygnacji zamówieniu dostępu do usługi, uiszczeniu opłaty aktywacyjnej i aktywacji dostępu do usługi. Wysokość opłat z tytułu uzyskania dostępu do usługi oraz modele płatności zostały określone w Regulaminie Płatności i Rezygnacji. 2 . Użytkownik dokonuje Rejestracji wyłącznie jeden raz, w efekcie której tworzone jest wyłącznie jedno konto Użytkownika, obejmujące wszystkie Serwisy. Dostęp Użytkownika do konta w Serwisach odbywa się w drodze logowania do konta za pośrednictwem któregokolwiek z Serwisów i realizowany jest przy wykorzystaniu loginu i hasła ustalonego przy Rejestracji. 3 . Użytkownik jest zobowiązany do podania przy Rejestracji danych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, jak również aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach konta Użytkownika w Serwisach. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło dostępu i nie udostępniać go innym osobom. 4 . Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych podanych przy Rejestracji, jak również za ujawnienie innym osobom swojego loginu lub hasła dostępu do konta w Serwisach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych. 5 . Po dokonaniu Rejestracji oraz zamówieniu dostępu do usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, poprzez wysłanie odpowiedniego SMS lub wpisanie w odpowiednim formularzu danego Serwisu numeru telefonu komórkowego Użytkownika, stosownie do postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Płatności i Rezygnacji, Użytkownik otrzymuje SMS na numer telefonu komórkowego, z którego wysłał SMS lub który wpisał w formularzu Serwisu, zawierający kod PIN niezbędny do aktywowania dostępu do usługi. Zamówienie dostępu do usługi przez SMS skutkuje obciążeniem Użytkownika opłatą aktywacyjną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Płatności i Rezygnacji, jeszcze przed aktywacją i uzyskaniem dostępu do usługi. 6 . W celu aktywowania dostępu do usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, konieczne jest wpisanie otrzymanego kodu PIN w pole tekstowe znajdujące się na odpowiedniej podstronie danego Serwisu i zatwierdzenie czynności poprzez naciśnięcie przycisku "Enter" na klawiaturze lub kliknięcie przycisku "Zaloguj" na stronie Serwisu. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, w ramach wszystkich Serwisów, na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie Opłat i Rezygnacji. 7 . Po dokonaniu Rejestracji oraz po zamówieniu dostępu do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, uiszczeniu opłaty aktywacyjnej i dokonaniu aktywacji usługi, zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Opłat i Rezygnacji, Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania, w ramach wszystkich Serwisów, z serwisu udostępniającego treści multimedialne tj. zdjęcia, tapety, horoskop oraz dowcipy. 8 . Rejestracja w Serwisach jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu Płatności i Rezygnacji. 9 . Z chwilą Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na numer telefonu komórkowego wskazany przy Rejestracji, informacji handlowych dotyczących produktów Usługodawcy oraz promocji organizowanych przez Usługodawcę lub przy współudziale Usługodawcy. Użytkownik może cofnąć przedmiotową zgodę poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownej wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego wskazanego w § 7 pkt 1 poniżej, umieszczając w treści wiadomości numer telefonu oraz adres e-mail podany przy Rejestracji. 10. Dezaktywacja usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, następuje na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie Płatności i Rezygnacji. Dezaktywacja usługi następuje w ramach wszystkich Serwisów. § 4. Zasady korzystania z Serwisów 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem, Regulaminem Płatności i Rezygnacji, obowiązującym prawem, zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami oraz celami, dla których Serwisy zostały utworzone. Korzystając z Serwisów Użytkownik winien to czynić tak, aby nie naruszać praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a ) korzystania z Serwisów w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie nieodpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń technicznych; b ) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisów niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), kilkukrotna Rejestracja w Serwisach, korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym osobom, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników, nadto innych działań zmierzających wprost lub pośrednio do wywołania szkód u osób trzecich, c ) korzystania z Serwisów w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr majątkowych i osobistych oraz wszelkich przysługujących im praw, d ) korzystania z wszelkich treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot. 3 . Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym ujawnionym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika w ramach Serwisów, jak również naruszenia Regulaminu, Regulaminu Płatności i Rezygnacji, obowiązującego prawa, zasad korzystania z sieci Internet, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz celów, dla których Serwisy zostały utworzone. 4 . Zamawiając dostęp do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie oraz Regulaminie Płatności i Rezygnacji, wg harmonogramów wskazanych w Regulaminie Płatności i Rezygnacji. 5 . Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub nieprawidłowości leżące po jego stronie przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużaniu dostępu do usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisów, w szczególności polegające na wysłaniu SMS o nieprawidłowej treści lub wysłaniu SMS na nieprawidłowy numer. Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania do Użytkownika informacji o otrzymaniu SMS o niewłaściwej treści lub o innych błędach przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużeniu usługi. 6 . Wiadomość SMS przedłużająca lub dezaktywująca usługę, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, musi być w każdym przypadku wysłana z numeru telefonu komórkowego, dla którego usługa została zamówiona i aktywowana. 7 . W celu korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisów przez Usługodawcę Użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, z którego wysłał SMS celem zamówienia dostępu do usługi, w czasie, w jakim zgodnie z Regulaminem Płatności i Rezygnacji ma nastąpić otrzymanie wiadomości SMS zawierającej kod aktywujący usługę. 8 . Warunki i skutki zakończenia korzystania z Serwisów, w tym usługi świadczonej w ich ramach przez Usługodawcę, określa Regulamin Płatności i Rezygnacji. § 5. Odpowiedzialność Usługodawcy 1 . Administrator Serwisów prowadzi bieżący nadzór nad Serwisami, zapewniając poprawność ich działania, w tym w szczególności usługi świadczonej w ich ramach przez Usługodawcę, za które ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych Regulaminem, Regulaminem Płatności i Rezygnacji oraz wynikających z obowiązującego prawa. 2 . Administrator Serwisów nie odpowiada za treści zawarte w Serwisach, Serwisach Obsługiwanych oraz innych serwisach, do których odsyłają treści zawarte w Serwisach (landing page, embedding), o ile nie jest autorem tych treści, z zastrzeżeniem postanowień bezwzględnie obowiązującego prawa. 3 . Administrator Serwisów nie odpowiada za usługi świadczone w Serwisach, Serwisach Obsługiwanych oraz innych serwisach, do których odsyłają treści zawarte w Serwisach (landing page, embedding), o ile nie jest podmiotem świadczącym te usługi, z zastrzeżeniem postanowień bezwzględnie obowiązującego prawa. 4 . Administrator Serwisów nie odpowiada za prawidłowe działanie Obsługiwanych Serwisów oraz innych serwisów, do których odsyłają treści zawarte w Serwisach (landing page, embedding). Administrator Serwisów w szczególności nie gwarantuje istnienia poszukiwanego w tych serwisach materiału, możliwości jego edycji, zmiany, usunięcia etc 5 . Administrator Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika przy Rejestracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych, w tym za szkody spowodowane brakiem aktualizacji tych danych, b) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu, Regulaminu Płatności i Rezygnacji, obowiązującego prawa, zasad korzystania z sieci Internet, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz celów, dla których Serwisy zostały utworzone, c) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisów lub ich niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisów zgodnego z Regulaminem, Regulaminem Płatności i Rezygnacji, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisów nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa), d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu usługi SMS lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Operatora lub Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisów zgodnego z Regulaminem, Regulaminem Płatności i Rezygnacji, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisów nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa), e) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów, f) zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisów zgodnego z Regulaminem, Regulaminem Płatności i Rezygnacji, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisów nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa), g) opóźnienia w pobieraniu lub oglądaniu przez Użytkownika materiałów multimedialnych w ramach korzystania z usługi oferowanej w Serwisach, spowodowane zbyt dużą ilością osób oczekujących na pobranie lub obejrzenie tego samego lub innych materiałów bądź innymi przyczynami o charakterze technicznym, h) treść materiałów pobranych lub oglądanych przez Użytkownika w ramach usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisów, i) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu telefonu lub innymi okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisów zgodnego z Regulaminem, Regulaminem Płatności i Rezygnacji, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisów nie był w stanie przewidzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa), j) opłaty związane z wysłaniem SMS celem zamówienia dostępu lub aktywacji lub przedłużenia usługi świadczonej w ramach Serwisów przez osobę nieuprawnioną, k) skorzystanie z usługi świadczonej w ramach Serwisów przez osobę nieuprawnioną, w tym w szczególności niepełnoletnią. 6. Administrator Serwisów realizując usługę, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych, ani nie ma wglądu w przekazywane dane. § 6. Polityka prywatności, przetwarzanie danych dotyczących Użytkowników 1 . Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Serwisów. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkownika następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane te wykorzystywane są w celu realizacji usługi świadczonej przez Administratora Serwisów za pośrednictwem Serwisów oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 2 . Użytkownik Serwisów może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę innych swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisów, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy przepisów prawa. Żądanie Użytkownika obejmujące usunięcie danych koniecznych do należytego świadczenia usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika w Serwisach. 3 . Administrator Serwisów posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto w Serwisach jest używane przez właściwą osobę. Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z każdego z Serwisów i nie wpływają na działanie komputera Użytkownika. Administrator Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za następstwa usunięcia plików cookies z komputera Użytkownika. 4 . W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia przekazanych danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą wykorzystując formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://wallparadise.pl/kontakt lub listownie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 10 lit. f) powyżej. § 7. Postępowanie reklamacyjne 1 . Wszelkie reklamacje, uwagi, zastrzeżenia lub pytania związane z funkcjonowaniem Serwisów, w szczególności z usługą, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, zgłaszać należy Administratorowi Serwisów z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem http://wallparadise.pl/kontakt lub listownie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 10 lit. f) powyżej. 2 . Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail oraz nr telefonu podany przy Rejestracji, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o uzupełnienie reklamacji. Brak wymaganych danych, w tym nieuzupełnienie reklamacji przez Użytkownika, może uczynić rozpoznanie reklamacji niemożliwym i skutkować jej odrzuceniem. 3 . Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub na piśmie, o sposobie jej rozpatrzenia. § 8. Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jego treści na stronie pod adresem http://wallparadise.pl/ 2. Regulamin może ulec zmianom. Nowy Regulamin zostanie zamieszczony przez Usługodawcę na stronie, o której mowa w pkt 1 powyżej, wraz z informacją o zmianie Regulaminu, na okres 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie nowy Regulamin zacznie obowiązywać. 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest on obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, na piśmie na adres wskazany w § 1 pkt 10 lit. f) powyżej lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 7 pkt 1 powyżej, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym obowiązywanie nowego Regulaminu, pod rygorem uznania, że akceptuje nową treść Regulaminu. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisów. 4. Zmiana listy Serwisów, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, nie stanowi zmiany Regulaminu. 5. W sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, właściwe jest prawo polskie. § 9. Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Organizator: Ros-Han Hanna Rosiak, z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Praga 20a , NIP 7741915989 dane kontaktowe: adres email roshan9513@gmail.com 2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują: numer telefonu, dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć, dane osobowe wskazane w treści reklamacji: - imię i nazwisko; - adres zamieszkania / adres korespondencyjny, - adres email, - inne, wskazane przez nadawcę reklamacji. 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie: a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu, b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów: - marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, - po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej. Pod pojęciem "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu: a) przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną - będących przedmiotem serwisu (umowy), b) wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi, c) dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu, d) udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu: d) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator, e) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni - odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu. 7. Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji. Dane osobowe - w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy - przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą. Dane osobowe - w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi - przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu. 8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych. 9. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi - w zależności od okoliczności - przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi. 11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: roshan9513@gmail.com WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w ramach serwisu. ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Data zawarcia umowy. ............................................................................................................................................................................................................................................................... Imię i nazwisko'....................................................................................................................................................................... Adres......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adres e-mail•.......................................................................................................................................................................... Nr telefonu komórkowego. .................................................................................................................................................................................................................................................... Otrzymana wiadomość zwrotna SMS• ..................................................................................................................................... Podpis. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Data. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (*) Niepotrzebne skreślić.

Polecane filmy